Lønna må opp.
Belastningen må ned.

Lønna må opp.
Belastningen må ned.

Nasjonens anatomi er truet

Kollapser helsevesenet, kollapser alt. Sykepleiermangelen har store negative konsekvenser for hele samfunnet. Det rammer næringsliv, utdanning og kulturliv, og muligheten til å leve og bo i hele landet. Allikevel mangler de ansvarlige en plan for å beholde og rekruttere de sykepleierne helsetjenesten trenger. Nå må de politiske partiene ta ansvar.

Hjerte (stort og transparent)

Derfor stilte vi partiene to enkle spørsmål i forkant av stortingsvalget 2021, om hvordan de tenkte å bidra til å bremse den økende sykepleiermangelen i Norge.

PÅ KORT SIKT:

Hva er det viktigste ditt parti vil gjøre for å beholde og rekruttere flere sykepleiere?

PÅ LANG SIKT:

Vil ditt parti forplikte seg til å gjennomføre sykepleierløftet i løpet av neste stortingsperiode?

Lunge (stort og transparent)

Du har sikkert hørt politikere si «Det er partene i arbeidslivet som har ansvaret for å komme til enighet i forhandlingene». Dette er riktig, samtidig er det politikerne på Stortinget og i Regjeringen som setter rammene for økonomien i stat og kommune. I kommunene er det eksempelvis politikerne som setter rammene for hva KS har med seg inn i forhandlingene. Fagforeningene, på sin side, blir bundet på hender og føtter av en frontfagsmodell som i praksis nesten bare følges av offentlig sektor.

Sykepleierkompetansen er avgjørende for at Norge skal fungere. Sykepleierkompetansen er avgjørende for de vitale organene i nasjonens anatomi.

Arbeiderpartiet
har IKKE svart.

Arbeiderpartiet
HAR svart.

Arbeiderpartiet

Har svart

PÅ KORT SIKT:

Hva er det viktigste ditt parti vil gjøre for å beholde og rekruttere flere sykepleiere?

Å sørge for nok folk på jobb, i faste og hele stillinger, med muligheter for praksis og videreutdanning i hele helsetjenesten. Arbeiderpartiet vil sørge for at heltid og faste stillinger blir normen i helse- og omsorgssektoren gjennom lovverk og egne heltidsmidler. Og vi vil tilrettelegge for flere praksisplasser av høy kvalitet i sykehus og kommunal helse- og omsorgstjeneste. Vi vil også sørge for at det tilbys desentralisert utdanning i relevante og kritiske helseyrker.

PÅ LANG SIKT:

Vil ditt parti forplikte seg til å gjennomføre sykepleierløftet i løpet av neste stortingsperiode?

1. 650 000 i grunnlønn for spesialsykepleiere med 10 års ansiennitet

Svar: Arbeiderpartiet er kjent med at vi har en sykepleiermangel, og at lønn er et av flere tiltak for å rekruttere. Men fastsettelse av lønn er det partene i arbeidslivet som skal forhandle om.

2. Full lønn under spesialisering

Svar: Arbeiderpartiet vil at retten til etter- og videreutdanning organiseres gjennom et trepartssamarbeid hvor det utvikles tilbud som er tilpasset arbeidslivet, og som kan kombineres med det å stå i jobb. Samtidig må arbeidsgivere og arbeidstakere stimuleres til å se kompetansetiltak som en naturlig del av jobben, og vi er for å prioritere utdanningsstillinger der vi ser det er kritisk mangel på kompetanse.

3. Bemanningsnorm for sykepleiere i kommunale helse- og omsorgstjenester

Svar: Arbeiderpartiet ønsker en opptrappingsplan for bemanning i eldreomsorgen.

4. Beslutningsmyndighet og rammevilkår for sykepleierledere for å kunne utøve faglig og administrativ ledelse

Svar: Arbeiderpartiet vil at brukerorganisasjonene, de tillitsvalgte og ledelsen i alle store offentlige virksomheter er med på en forpliktende prosess om hvordan tillitsreformen skal utformes på det enkelte område. Og vi vil sikre betingelsene for at god tillitsstyring er til stede, blant annet gjennom «stedlig ledelse», som gir nærhet mellom ansatte og ledelse, og gjennom å satse på hele, faste stillinger i velferdstjenestene. Arbeiderpartiet ønsker også å bidra til å få på plass lederutdanninger i offentlig sektor basert på den norske arbeidslivsmodellen.

5. Oppgavedeling og ny teknologi i helse- og omsorgstjenestene frigjør kapasitet til sykepleieroppgaver

Svar: Det er nødvendig å se på oppgavedeling slik at man har rett person på rett plass med rett kompetanse. Arbeiderpartiet ønsker å bygge opp digital kompetanse i det offentlige, også slik at man kan frigjøre sykepleiere til å utføre sykepleieroppgaver.

6. Yrkesskadeerstatning for sykepleiere på linje med arbeidstakere i mannsdominerte yrker

Svar: Arbeiderpartiet vil oppdatere yrkessykdomslista for å sikre at den fungerer i dagens arbeidsliv, og spesielt i kvinnedominerte yrker ser vi klart behov for dette. Det finnes en rekke eksempler, også av nyere dato, på at yrkesskadde ikke får de rettighetene de har krav på etter loven, at personer med påviste yrkessykdommer ikke er omfattet fordi yrkesskadelista ikke er oppdatert, at regelverket fungerer dårligere for kvinner enn for menn, at utenlandske arbeidstakere er i en særlig sårbar situasjon, og at covid-19-pandemien har reist nye spørsmål om forskjellsbehandling av ansatte som smittes på jobb.

7. Helsefremmende arbeidstidsordninger for sykepleiere

Svar: Arbeidet er ofte fysisk tungt, og det er høyt tidspress. Det er derfor nødvendig å se på hvordan arbeidet er organisert. Hvis vi skal klare å bygge heltidskultur må vi sørge for at vi har et arbeidsliv som gjør det attraktivt og mulig å jobbe heltid helt frem til pensjonsalder. Da må vi sørge for at de ansatte selv får mer innflytelse og medbestemmelse over arbeidsdagen sin i samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene.

8. Økt finansieringskategori for bachelor- og masterutdanningene

Svar: Vi vil gjennomgå finansieringsordningen slik at den fremmer lærestedenes brede samfunnsoppdrag, bidrar til bedre studiekvalitet, livslang læring og at de faktiske utdanningskostnadene dekkes. Det er fordi vi får mange tilbakemeldinger fra utdanninger som opplever at de er underfinansierte, og dette gjelder blant annet flere helse- og sosialfagutdanninger. Det tar Arbeiderpartiet på alvor, og vil gjennomgå hele finansieringssystemet, inkludert kostnadskategoriene for de ulike utdanningene. Det trengs, siden Høyre la den forrige gjennomgangen (2014) i en skuff.

Fremskrittspartiet
har IKKE svart.

Fremskrittspartiet
HAR svart.

Fremskrittspartiet

Har svart

PÅ KORT SIKT:

Hva er det viktigste ditt parti vil gjøre for å beholde og rekruttere flere sykepleiere?

Mangelen på helsepersonell i Norge er en varslet krise. Vi er allerede for avhengig av utenlandsk arbeidskraft i helsevesenet, og utfordringen vil bli enda større med årene hvis det ikke tas grep nå. FrP vil ha et helseløft over tre år, i samarbeid med partene i arbeidslivet, for å løfte lønnsnivået til sykepleiere og helsefagarbeidere, som sikrer at vi beholder, mobiliserer og rekrutterer nødvendig helsepersonell. 

FrP mener Norge har et ansvar for å utdanne sykepleiere og annet helsepersonell vi har behov for selv. Det er usolidarisk av et rikt land som Norge å være avhengig av at andre land utdanner helsearbeiderne vi trenger. Vi vil derfor ha et betydelig løft i helseutdanningene, og antallet studieplasser for utdanning av helsefagarbeidere, vernepleiere, sykepleiere, spesialsykepleiere og jordmødre må trappes kraftig opp de neste årene. I tillegg ønsker vi en lovfestet plikt for kommunene til å ta imot sykepleiere og helsefagarbeidere i praksis, slik det er i spesialisthelsetjenesten.

PÅ LANG SIKT:

Vil ditt parti forplikte seg til å gjennomføre sykepleierløftet i løpet av neste stortingsperiode?

Ja, FrP forplikter seg til å støtte sykepleierløftet i neste stortingsperiode.

1. 650 000 i grunnlønn for spesialsykepleiere med 10 års ansiennitet

Svar: Å sikre nok kompetent helsepersonell til helse- og omsorgssektoren er politikernes ansvar, og myndighetene må være aktive for å sikre nok arbeidskraft til helsevesenet. Staten er en del av lønnsoppgjørene, og kan gi tydelige signal til partene at det forventes at de bidrar til å løse sentrale samfunnsutfordringer. Staten har flere virkemidler som kan gjøre det mulig, uten at det svekker norsk konkurransekraft. FrP ønsker en treårig opptrappingsplan som legger opp til at det gis et ekstra lønnstillegg til sykepleiere og helsefagarbeidere.

I revidert nasjonalbudsjett, som FrP ble enige om med regjeringspartiene, fikk vi flertall for at regjeringen i forbindelse med statsbudsjettet for neste år skal foreslå en opptrappingsplan for å sikre flere sykepleiere og helsefagarbeidere i årene fremover. Vi forventer og kommer til å følge opp at planen skal inneholde et utdannings- og lønnsløft, og andre tiltak som kan sikre nok kompetente hender og hoder i helse- og omsorgstjenestene.

2. Full lønn under spesialisering

Svar: Det er et stort behov for å øke antallet sykepleiere som videreutdanner seg til spesialiseringer som helsevesenet trenger. FrP støtter å gi full lønn til offentlig ansatte sykepleiere som spesialiserer seg, mot at de forplikter seg til å jobbe i det offentlige i en periode etter de er ferdig med videreutdanningen.

3. Bemanningsnorm for sykepleiere i kommunale helse- og omsorgstjenester

Svar: Gode kommunale helse- og omsorgstjenester skal ikke være avhengig av kommunens økonomi og vi mener kommunene skal fratas muligheten til å nedprioritere dette viktige området. Derfor vil FrP flytte finansieringsansvaret vekk fra kommunene og over til staten. Bemanningen og kompetansen i de kommunale helse- og omsorgstjenestene må økes, og det er behov for å bygge flere sykehjem og omsorgsboliger. 

FrP ønsker ikke å innføre krav om hvor mange ansatte det skal være i helse- og omsorgstjenestene, fordi kommunene er veldig ulike. En bemanningsnorm kan treffe godt i en kommune, men ikke i en annen. Men sykehus og kommuner må pålegges å følge opp Riksrevisjonens rapporter om bemannings- og kompetanseutfordringer og utarbeide en strategisk plan for å løse dette på kort og lang sikt. 

4. Beslutningsmyndighet og rammevilkår for sykepleierledere for å kunne utøve faglig og administrativ ledelse

Svar: FrP har tillit til at offentlige virksomheter klarer å prioritere og løse sine oppgaver på en god måte. Politikerne sin oppgave skal være å sette overordnede mål for tjenestene. Vi ønsker derfor mindre detaljstyring av offentlig sektor, og en resultatstyring som er basert på tillit til ledere i offentlig sektor.

5. Oppgavedeling og ny teknologi i helse- og omsorgstjenestene frigjør kapasitet til sykepleieroppgaver

Svar: På tross av at det er mangel på kompetent helsepersonell, bruker mange sykepleiere arbeidstiden sin på andre oppgaver enn å ta vare på og pleie pasienter og brukere. Det er sløsing med fagressurser at sykepleiere bruker tid på oppgaver som andre kunne utført, og det går blant annet utover nødvendig kompetanseutvikling. Det er politikernes oppgave å legge til rette for at ressursene blir best mulig brukt i det offentlige. FrP vil, i samarbeid med KS, at staten skal etablere et nasjonalt avvikssystem for oppgavefordeling i kommunehelsetjenesten. Det vil synliggjøre hvilke arbeidsoppgaver som bør utføres av de ulike yrkesgruppene i helsevesenet.

FrPs mål er at Norge skal ha sykehus i verdensklasse, og moderne sykehusbygg som har tilgang på det beste av tilgjengelig teknologi og medisin. Da må vi investere mer i sykehusutstyr og sørge for at vi utnytter alle de teknologiske mulighetene som finnes. I fremtiden vil det bli mange flere eldre som lever lenger, og som i varierende grad vil ha behov for pleie, omsorg og bistand. Velferdsteknologi kan bidra til å gjøre hverdagen enklere, tryggere og friere og gi flere mulighet til å bo i egen bolig enda lenger. Velferdsteknologi vil også frigjøre kapasitet for de ansatte, og gi større trygghet for pårørende. Likevel må velferdsteknologi aldri bli en erstatning for menneskene som skal gi god omsorg og pleie.

6. Yrkesskadeerstatning for sykepleiere på linje med arbeidstakere i mannsdominerte yrker

Svar: FrP mener yrkesskadeordningen er utdatert, og ikke tar hensyn til dagens arbeidsoppgaver i arbeidslivet. FrP stemte derfor nylig for at regjeringen og partene i arbeidslivet skal legge frem et forslag om forenkling av yrkesskaderegler som er i tråd med utviklingen i samfunnet og arbeidslivet, og at det skal foretas en gjennomgang av yrkesskadeordningen.

7. Helsefremmende arbeidstidsordninger for sykepleiere

Svar: FrP vil øke grunnbemanningen i helsevesenet for å lette arbeidspresset på de ansatte. Det mener vi er det viktigste helsefremmende tiltaket for de som jobber i helse- og omsorgssektoren. FrP har foreslått og vært med på en rekke lovendringer de siste åtte årene som har styrket arbeidet med å etablere en heltidskultur i arbeidslivet. Vi har skjerpet ordlyden i arbeidsmiljøloven for å understreke at hovedregelen i norsk arbeidsliv skal være hele, faste stillinger, og retten til utvidet stillingsbrøk når arbeidsgiver lyser ut nye stillinger er styrket. Vi har også sørget for at midlertidig ansatte har krav på en fast stilling etter tre år, ikke fire år som var regelen tidligere.  

FrP mener det må være rom for fleksibilitet i arbeidsmiljøloven slik at en kan inngå lokale, bransjevis eller individuelle avtaler om arbeidstid. Alternative former for turnus har gitt gode resultater både for brukere og ansatte flere steder i landet. Mye kan tyde på at slike turnusordninger bidrar til bedre ressursutnyttelse, en mer stabil hverdag for brukerne, lavere sykefravær og færre deltidsstillinger.

8. Økt finansieringskategori for bachelor- og masterutdanningene

Svar: Mye tyder på at sykepleie er finansiert for lavt, men dette gjelder en rekke studier. Derfor tok FrP i oktober initiativ til, og fikk gjennomslag, for at det skal foretas en gjennomgang av finansieringskategoriene av høyere utdanning. Vårt mål er å sikre at spesielt utdanninger som er etterspurt i arbeidsmarkedet er riktig finansiert.

Høyre
har IKKE svart.

Høyre HAR svart.

Høyre

Har svart

PÅ KORT SIKT:

Hva er det viktigste ditt parti vil gjøre for å beholde og rekruttere flere sykepleiere?

For å rekruttere og beholde flere sykepleiere vil Høyre sikre gode arbeidsforhold, mulighet for kompetansepåfyll, hele og faste stillinger samt gode lønnsvilkår. Det skal vi få til gjennom flere forskjellige virkemidler. Høyre ønsker at sykepleiere skal ha muligheten til å jobbe fleksible turnuser. Vi vil fortsette Kompetanseløft 2025 for at flere i helse- og omsorgstjenesten skal få grunn-, etter- og videreutdanning, og vi vil fortsette å sikre en sterk kommuneøkonomi som muliggjør flere ansettelser. 

PÅ LANG SIKT:

Vil ditt parti forplikte seg til å gjennomføre sykepleierløftet i løpet av neste stortingsperiode?

1. 650 000 i grunnlønn for spesialsykepleiere med 10 års ansiennitet

Svar: Lønn er et av flere viktige tiltak for å rekruttere og beholde sykepleiere. Sykepleiere og spesialsykepleiere skal ha et lønnsnivå som reflekterer deres utdanning, kompetanse og ansvar.  Det er partene i arbeidslivet som må prioritere dette.

2. Full lønn under spesialisering

Svar: Sykepleiernes kompetanse er avgjørende for å sikre at vi skal få best mulig hjelp når vi er syke. Riktig kompetanse og god arbeidsdeling er en forutsetning for gode, effektive og trygge helsetjenester. Vi vil fortsette å prioritere kompetansetiltak for de ansatte i helse- og omsorgstjenesten. Arbeidsgiver må legge til rette for at sykepleiere kan ta videreutdanning under arbeid.

3. Bemanningsnorm for sykepleiere i kommunale helse- og omsorgstjenester

Svar: Høyre har ikke vedtatt bemanningsnorm, men vil fortsette satsingen på kompetanseheving, lederutvikling, forskning og faglig utvikling i hele helse- og omsorgstjenesten. Det handler blant annet om å øke antall lærlinger innen helsefag og benytte deres kompetanse bedre i hele helse- og omsorgstjenesten, fortsette arbeidet med å sikre høy kompetanse i de kommunale helsetjenestene gjennom Kompetanseløft 2025, og sikre mer etter- videre og spesialistutdanning.

4. Beslutningsmyndighet og rammevilkår for sykepleierledere for å kunne utøve faglig og administrativ ledelse

Svar: Høyre har programfestet at vi skal fortsette arbeidet med å sikre gode ledere i hele helsetjenesten. Blant annet handler det om å fremme en åpenhetskultur og godt lederskap i helse- og omsorgstjenestene og satse på utdanning av ledere. Høyre har også lagt frem årlige meldinger om kvalitet og pasientsikkerhet i regjering, hvor ledelse på både administrasjon og blant fagfolk er omtalt og sikres tiltak der det trengs.

5. Oppgavedeling og ny teknologi i helse- og omsorgstjenestene frigjør kapasitet til sykepleieroppgaver

Svar: Høyre er et teknologioptimistisk parti, og det er naturlig å regne med at hverdagen til sykepleierne kommer til å endre seg i takt med utviklingen i samfunnet og på den teknologiske arenaen. Alt fra sensorteknologi til nye journalsystem vil kunne til å frigjøre tid til beste for pasientene. Høyre vil derfor fortsette satsingen på kompetanseheving slik at nye metoder og løsninger raskt kan tas i bruk.

6. Yrkesskadeerstatning for sykepleiere på linje med arbeidstakere i mannsdominerte yrker

Svar: Høyre vil sammen med partene gjennomgå yrkessykdomslisten og reglene, og vurdere nødvendige oppdateringer.

7. Helsefremmende arbeidstidsordninger for sykepleiere

Svar: Høyre mener sykepleierne skal ha gode arbeidstidsordninger, og mener at det er flere måter å sikre det på. Sykepleieryrket er som kjent tidvis fysisk krevende, og da vil satsing på ovennevnte digitale løsninger være en måte å avlaste sykepleiere på. Heltid, fleksibilitet og forutsigbarhet for arbeidshverdagen er andre måter, samt å hele tiden sørge for at sykepleierne har tilgang på moderne utstyr som gir en enklere hverdag for dem, og god pasientbehandling.  

8. Økt finansieringskategori for bachelor- og masterutdanningene

Svar: Høyre vil gjennomgå og justere finansieringssystemet til utdanningsinstitusjonene med mål om å heve undervisnings- og forskningskvaliteten, bidra til mer etter- og videreutdanning og sørge for at flere studenter gjennomfører.

KrF har IKKE svart.

KrF HAR
svart.

KrF

Har svart

PÅ KORT SIKT:

Hva er det viktigste ditt parti vil gjøre for å beholde og rekruttere flere sykepleiere?

Det viktigste vi gjør på kort sikt er å styrke arbeidet som gjøres for å skape heltidskultur. Vi trenger å bruke erfaringene i tjenestene til å trygge nyansatte som begynner, for eksempel ved å tilrettelegge for mer kollegalæring og at man kan følge en erfaren kollega hvis man er usikker. Derfor vil vi styrke praksisveiledning som student slik at overgangen til arbeidslivet blir enklere. Vi må sikre gode vilkår for sykepleiere i alle deler av landet.

PÅ LANG SIKT:

Vil ditt parti forplikte seg til å gjennomføre sykepleierløftet i løpet av neste stortingsperiode?

1. 650 000 i grunnlønn for spesialsykepleiere med 10 års ansiennitet

Svar: Vi mener at det er viktig å beholde tariffoppgjøret hos partene, slik at det også i fremtiden er slik at lønn forhandles mellom arbeidstakerorganisasjonene og arbeidsgivere. Vi mener at partene i arbeidslivet er viktige i utviklingen av sektoren videre, og mener det er viktig å sikre attraktivt lønnsnivå for spesialsykepleiere.

2. Full lønn under spesialisering

Svar: Vi mener at på lang sikt må noe gjøres for å bidra til at det er lettere å spesialisere seg, og økonomiske tiltak er viktig for å bidra til at alle som ønsker har muligheten til å spesialisere seg. Dette er også viktig fordi sykepleie er en grunnutdanning for mange andre grupper helsepersonell delvis allerede har, og i større grad fremover, vil ha utfordringer med å få tak i.

3. Bemanningsnorm for sykepleiere i kommunale helse- og omsorgstjenester

Svar: Vi trenger å styrke arbeidet med heltidsstillinger i kommunale helse- og omsorgstjenester, slik at vi sikrer høy nok bemanning – det er en forutsetning for å kunne gi gode tjenester og yte god behandling til pasientene. Det er også viktig at primærhelsetjenesten sikres en høyere status – en sterk og faglig dyktig primærhelsetjeneste er viktig for å sikre befolkningen et godt helsevesen.

4. Beslutningsmyndighet og rammevilkår for sykepleierledere for å kunne utøve faglig og administrativ ledelse

Svar: Det er viktig at alle med lederrolle har myndighet til å kunne lede seg og sin avdeling/sine folk. Vi trenger flere ledere i helsevesenet med bakgrunn fra tjenesten, og å tilrettelegge for at ledelse utøves nærmest der beslutningene får påvirkning for arbeidet. Muligheten for å lære og bygge på kompetanse er viktig gjennom hele yrkeslivet, og det må gjelde også i helsevesenet.

5. Oppgavedeling og ny teknologi i helse- og omsorgstjenestene frigjør kapasitet til sykepleieroppgaver

Svar: Dette er vi helt enig i. Å bruke teknologi der det avlaster og bidrar til god levering av tjenester er en lur bruk av både menneskelige og økonomiske ressurser. KrF mener at velferdsteknologien ikke skal erstatte menneskene, men at den er et viktig supplement for å bidra til en god helsetjeneste i både nåtid og fremtid. Vi må legge til rette for at kommunene ikke vegrer seg for å ta i bruk ny teknologi, og det må være tid til å gi opplæring både til helsepersonell og brukere.

6. Yrkesskadeerstatning for sykepleiere på linje med arbeidstakere i mannsdominerte yrker

Svar: Mange sykepleiere opplever reell risiko på jobb, noe som har blitt enda tydeligere gjennom koronapandemien. Vi mener det trengs en vurdering av om yrkesskadeerstatningen generelt tar tilstrekkelig hensyn til at risiko varierer i ulike sektorer.

7. Helsefremmende arbeidstidsordninger for sykepleiere

Svar: Turnusarbeid er krevende, og vi ser at der ønsketurnus er tatt i bruk er de ansatte mer fornøyd. Det mener vi bør medføre mer bruk av ønsketurnus. I tillegg er det viktig at også arbeidslivet for helsepersonell tilpasser seg familien, og ikke motsatt. Det bør også være ordninger som sikrer likestilling, og KrF mener blant annet at fedre skal ha selvstendig rett på uttak av foreldrepermisjon. Det er tydelig at det er behov for endringer som gjør det mulig for flere å være i arbeidslivet som sykepleier over lengre tid enn mange makter i dag.

8. Økt finansieringskategori for bachelor- og masterutdanningene

Svar: Ja, og når vi får forslaget til ny finansieringsmodell er tiden inne for å gjøre eventuelle endringer. Det er allerede igangsatt en prosess som ser på direkte tildelinger, finansieringssystemet og konkurransearenaene for forskning og høyere utdanning – og dette arbeidet skal gjøres i tett dialog med universitetene og høyskolene. Det kan blant annet være nyttig å gjøre noe med kategoriinndelingen av studieplasser, vurdere om vi bør bruke midler fra lukket ramme til å finansiere utviklingsavtalene med institusjonene og om det bør være incentiver for mer og bedre publisering fremfor en publiseringsindikator. Det er behov for mer penger inn i utdanningssektoren, og når ny finansieringsmodell er lagt frem vil vi se hvilke konkrete endringer som er riktig å gjøre.

MDG har IKKE svart.

MDG HAR svart.

MDG

Har svart

PÅ KORT SIKT:

Hva er det viktigste ditt parti vil gjøre for å beholde og rekruttere flere sykepleiere?

Et godt arbeidsmiljø er grunnleggende viktig for å sørge for at folk tiltrekkes og ønsker å bli værende i sykepleieryrket. Arbeidshverdagen til sykepleiere skal ikke være så belastende at det går på bekostning av livskvalitet og helse. Derfor vil MDG øke bemanning og sørge for at alle som ønsker full stilling får det, med mer forutsigbare og levelige arbeidstider. Større frihet til avtalt og selvvalgt arbeidstid på kveld og i helger må være basert på gjensidig fleksibilitet, den enkeltes ønsker og forutsetninger, kollektive avtaler og at totalarbeidstiden ikke utvides. Unntak må være begrunnet og veloverveid og bygge på kollektive avtaler. Medbestemmelse er en nøkkel til suksess i gjennomføringen.

For å øke rekruttering vil vi desentralisere sykepleierutdanning, og sørge for gode praksisplasser og tilbud til videreutdanning. De Grønnes helsepolitikk bygger på tillit til fagfolkene. Vi vil redusere unødvendig papirarbeid og rapportering slik at sykepleiere har tid til å være fagfolk. Oppgavefordelingen må justeres slik at sykepleierne kan bruke tiden sin på helsefaglige oppgaver, ikke å skifte lyspærer. Dessuten må sykepleiere sikres lønn man kan leve av.

PÅ LANG SIKT:

Vil ditt parti forplikte seg til å gjennomføre sykepleierløftet i løpet av neste stortingsperiode?

MDG støtter Sykepleierløftet.

1. 650 000 i grunnlønn for spesialsykepleiere med 10 års ansiennitet

Svar: Ja. MDG arbeider for bedre økonomi for de med lav og middels inntekt, og lønn man kan leve av for de yrkesgruppene samfunnet er avhengig av og som betales for lite idag. Vi anerkjenner at det er partene i arbeidslivet som forhandler om lønn og sånn sett bestemmer dette, men ønsker å gjøre flere konkrete tiltak for å heve lønnen til sykepleierne. Vi vil sikre mulighetene til reelle lønnsforhandlinger og gikk imot tvungen lønnsnemnd på våren 2021. Vi ønsker også å jobbe for omfordeling av ressursene i helsesektoren slik at flere midler kan brukes på helsefagarbeidere, fremfor byråkrater og styring.

2. Full lønn under spesialisering

Svar: Ja. Dette er viktig for å sørge for at flere har mulighet til å bli spesialsykepleiere, som landet har økende behov for.

3. Bemanningsnorm for sykepleiere i kommunale helse- og omsorgstjenester

Svar: MDG har ikke vedtatt om det bør være en generell bemanningsnorm eller på utvalgte områder, slik Helsedirektoratet har anbefalt for f.eks. fødselsomsorgen, men vi støtter målet om økt bemanning og mener at også virkemidler som økt rekruttering, kompetanseheving og bedre oppgavefordeling er viktige for å nå bemanningsmålene.

4. Beslutningsmyndighet og rammevilkår for sykepleierledere for å kunne utøve faglig og administrativ ledelse

Svar: Ja. MDG har som grunnsten i den Grønne helsepolitikken å lytte mest til helsefagfolkene, og mener et viktig grep for å få helsepolitikken på rett kjøl er å snu vekk fra dagens Grå modell med toppstyring, sentralisering og regnearkoptimalisering for å gi tiden og tilliten tilbake til helsefagarbeiderne. I dag bruker leger og sykepleiere for mye tid på papirarbeid, mens viktige prioriteringer blir tatt av andre enn helsefagarbeidere. De Grønnes helsepolitikk bygger på tillit til fagfolkene. Helsefaglige vurderinger må også veie tungt i beslutninger om styring og organisering av helsesektoren.

5. Oppgavedeling og ny teknologi i helse- og omsorgstjenestene frigjør kapasitet til sykepleieroppgaver

Svar: Ja. Dagens oppgaveglidning tar både tid og ressurser vekk fra pasientbehandlingen samtidig som det går på bekostning av arbeidssituasjonen til helsefaglig personale som må bruke tid på andre oppgaver mens de vet at pasientene også trenger dem. MDG mener det vil betale seg å støtte mer med andre yrkesgrupper og bedre samarbeid for å løse oppgavefordelingen mer fornuftig. Vi har også programfestet at vi vil øke bruken av teknologiske løsninger og satsning på brukervennlig velferdsteknologi i det kommunale helse- og omsorgstilbudet.

6. Yrkesskadeerstatning for sykepleiere på linje med arbeidstakere i mannsdominerte yrker

Svar: Ja. En yrkesskade er en yrkesskade uavhengig av om det skjer i et manns- eller kvinnedominert yrke. Dagens forskjellsbehandling gir ikke mening og bør ikke fortsette.

7. Helsefremmende arbeidstidsordninger for sykepleiere

Svar: Ja. Arbeidstidsordningene må sørge for at sykepleiere får nok søvn og fritid. Dette er grunnleggende for fysisk og psykisk helse.   

8. Økt finansieringskategori for bachelor- og masterutdanningene

Svar: Ja. Helsefagarbeidere er en viktig gruppe for samfunnet og vi bør legge forholdene bedre til rette for rekruttering.

Rødt har IKKE svart.

Rødt HAR
svart.

Rødt

Har svart

PÅ KORT SIKT:

Hva er det viktigste ditt parti vil gjøre for å beholde og rekruttere flere sykepleiere?

Rødt ser det som sentralt å styrke lønns- og arbeidsvilkårene for sykepleierne. Lønna må økes og sykepleierne sikres en lønnsutvikling i tråd med kravene fra lønnsoppgjøret. Sykepleierstreiken ble møtt med tvungen lønnsnemnd, det gikk Rødt imot. Det må bli slutt på å utlyse deltidsstillinger. Full stilling med en arbeidshverdag å leve med, og en lønn å leve av er grunnleggende.

Rødt mener ellers at frafallet i yrket må stoppes. Belastende turnusordninger og stressende arbeidsmiljø som presser mange sykepleiere ut av yrket, både fra sykehusene og de kommunale helse- og omsorgstjenestene, må møtes med strakstiltak. Økt grunnbemanning og kortere arbeidstid med full lønnskompensasjon er nødvendig.

PÅ LANG SIKT:

Vil ditt parti forplikte seg til å gjennomføre sykepleierløftet i løpet av neste stortingsperiode?

Svar: Rødt ser sykepleierløftet som helt avgjørende for å sikre at vi dekker behovet for sykepleiere, jordmødre, og andre spesialisttjenester innenfor helsevesenet både i kommunene og sykehusene. I alternativt budsjett bevilger Rødt midler til rekrutteringstilskudd for å sikre sykepleiekompetanse og flere studieplasser for videreutdanninger for sykepleiere.

1. 650 000 i grunnlønn for spesialsykepleiere med 10 års ansiennitet.

Svar: Rødt støtter dette kravet, men presiserer at dette må være noe som det må forhandles om mellom partene og være en del av tariffoppgjøret. Vår oppgave må være å sørge for at stat og kommune har økonomi til å innfri oppgjørene. Derfor bevilger Rødt flere milliarder til både kommuneøkonomi og sykehusene i alternative budsjetter.

2. Full lønn under spesialisering.

Svar: Rødt støtter dette kravet. Vi vil at det lages en nasjonal opptrappingsplan for utdanning av helsefagarbeidere, sykepleiere, jordmødre, vernepleiere, spesialsykepleiere og spesialvernepleiere. Spesialutdanningen må innpasses i gradsstrukturen.

3. Bemanningsnorm for sykepleiere i kommunale helse- og omsorgstjenester.

Svar: Rødt støtter at det må komme en bemanningsnorm på plass slik at grunnbemanningen sikrer at de ansatte har tid til å yte god omsorg tilpasset pasientenes behov. Kommunene er hardt presset på helse- og omsorgstjenestene som en følge av samhandlingsreformen og nå helseforetakene sitt nye opplegg med helsefellesskap. Dette må møtes med blant annet en bemanningsnorm.

Rødt vil avvikle helseforetaksmodellen og etablere bedre grunnlag for samarbeid mellom kommuner og sykehus. Samarbeid mellom sykehusene og kommunens helsetjenester må skapes på faglig grunnlag, med bedre grunnbemanning og ressurser.

4. Beslutningsmyndighet og rammevilkår for sykepleierledere for å kunne utøve faglig og administrativ ledelse.

Svar: Rødt støtter dette kravet. I dag kan de kommunale tjenestene være organisert på en slik måte at den faglige ledelsen uteblir fordi den administrative enheten er for stor. Vi ser kravet også i sammenheng med en bemanningsnorm.

5. Oppgavedeling og ny teknologi i helse -og omsorgstjenestene frigjør kapasitet til sykepleieroppgaver.

Svar: Rødt støtter at dette er en målsetting – å frigjøre tidsressurser til bruker- og pasientkontakt. Vi ønsker å sikre at helseteknologi blir innført på en trygg og faglig forsvarlig måte og ikke går utover pasientbehandlingen, slik at effektivisering er til det beste for både pasienter og ansatte. Det er viktig at utgifter til teknologi ikke belaster budsjettene til kommuner på en slik måte at det forhindrer nødvendig økning av menneskelige ressurser

6. Yrkesskadeerstatning for sykepleiere på linje med arbeidstakere i mannsdominerte yrker.

Svar: Enig. Rødt vil at yrkesskadereglene endres slik at de omfatter langvarig belastning. Dette vil være et viktig insentiv for å redusere risikofaktorer i arbeidsmiljøet.

7. Helsefremmende arbeidstidsordninger for sykepleiere.

Svar: Rødt støtter fagbevegelsens krav om at kommende tariffoppgjør brukes til gradvis å innføre 6-timersdag / 30-timers uke med full lønnskompensasjon. En slik reform har mange sider, ikke minst et viktig perspektiv ift arbeidsbelastningen som er ved avdelinger med pasienter og brukere med store bistandsbehov. Inntil en slik reform er på plass må arbeidstidsordningene for sykepleiere legges opp på en slik måte at de som ønsker heltid får det uten å jobbe mange helger med lav bemanning.

8. Økt finansieringskategori for bachelor- og masterutdanningene.

Svar: Enig. Rødt bevilger også midler til kategoriheving av sykepleierutdanningene i alternativt budsjett.

Senterpartiet har IKKE svart.

Senterpartiet 
HAR svart.

Senterpartiet

Har svart

PÅ KORT SIKT:

Hva er det viktigste ditt parti vil gjøre for å beholde og rekruttere flere sykepleiere?

Senterpartiet vil innføre et nasjonalt program for økt grunnbemanning og mindre vikarbruk i helse- og omsorgstjenesten. Vi mener at de milliarder av kroner som brukes hvert år på dyre vikarer i helse- og omsorgstjenesten, i stedet bør brukes til styrke bemanningen og ansette sykepleiere i hele, faste stillinger. Økt grunnbemanning vil også kunne redusere arbeidstrykket, redusere sykefraværet og forebygge at sykepleiere slutter i yrket etter få år.  Senterpartiet vil gi nyutdannede sykepleiere tilbud om mentorordning og praksisstøtte. Vi vil prioritere desentralisert sykepleieutdanning for å sikre rekruttering av sykepleiere over hele landet. Kommunene må legge til rette for gode praksisplasser, og vi vil utrede en plikt for kommunen til å ta del i utdanningen av helsepersonell.  Utdanningsstillinger for blant annet jordmødre og intensivsykepleiere må økes betraktelig. Alle helseforetak må pålegges å utarbeide konkrete rekrutteringsplaner for (spesial)sykepleiere og ha egne vikarpooler med faste ansatte.

PÅ LANG SIKT:

Vil ditt parti forplikte seg til å gjennomføre sykepleierløftet i løpet av neste stortingsperiode?

Senterpartiet støtter Sykepleierløftet, med de kommentarer som er gitt under. Vi deler bekymringen for en helsetjeneste som kollapser, om vi ikke klarer å beholde og rekruttere sykepleiere. Senterpartiet mener at det i en slik situasjon ikke må føres en politikk for økt privatisering og sentralisering av helsevesenet, slik dagens regjering gjør. Senterpartiet vil hindre en todeling av helsevesenet vårt. Vi vil styrke det offentlige helsevesenet der sykepleiere utgjør en viktig del av grunnmuren. Nasjonal utdanning og rekruttering av sykepleiere til den offentlige helsetjenesten er derfor helt avgjørende, og er et overordnet politisk ansvar.

1. 650 000 i grunnlønn for spesialsykepleiere med 10 års ansiennitet.

Svar: Senterpartiet har programfestet at vi vil arbeide for et likelønnsløft som bidrar til å tette lønnsgapet mellom typiske kvinne- og mannsyrker. Lik lønn for likeverdig arbeid er et viktig mål. Senterpartiet forstår godt kravet om økt grunnlønn for spesialsykepleiere, også som et rekrutteringstiltak. Men det må være partene i arbeidslivet som forhandler om lønn.

2. Full lønn under spesialisering.

Svar: Senterpartiet mener at både kommuner og helseforetak må ta aktivt ansvar for videreutdanning av helsepersonell til egen tjeneste sitt behov. Å tilby full lønn under spesialisering er et viktig rekrutteringstiltak, som da gjerne kombineres med bindingstid. Full lønn under spesialisering vil særlig være viktig for helsepersonell som det i dag er kritisk mangel på, slik som intensivsykepleiere og jordmødre. Men dette vil også være viktig for andre spesialiseringer som helsetjenesten har behov for. 

3. Bemanningsnorm i kommunale helse- og omsorgstjenester

Svar: Senterpartiet vil ha en opptrappingsplan for bemanning i eldreomsorgen, som må sees i sammenheng med vårt forslag om et nasjonalt program for økt grunnbemanning og mindre vikarbruk i helse- og omsorgstjenesten. Senterpartiet vil følge opp Helsedirektoratets tilråding om en bemanningsnorm i fødselsomsorgen for å sikre trygghet, kvalitet og en til en-omsorg for kvinner i aktiv fødsel.

4. Beslutningsmyndighet og rammevilkår for sykepleiere til å kunne utøve faglig og administrativ ledelse

Svar: Senterpartiet går til valg på en tillitsreform i offentlig sektor, som erstatning for dagens resultat- og målstyring med dets økte byråkrati, rapportering og detaljstyring. Vi vil ha en kraftfull satsing på lokal og faglig ledelse både i kommunehelsetjenesten og på sykehus, der de som arbeider nærmest pasienter må få økt ansvar og myndighet. Det gylne møtet mellom pasient/beboer og helsepersonell er det viktige, som må tilrettelegges for. Senterpartiet vil avvikle helseforetaksmodellen med alle sine direktørlag og bedriftsøkonomiske styringsprinsipper, og sikre reell faglig og tilstedeværende ledelse på alle sykehus og sykehusavdelinger. New Public Management må ikke lenger få dominere som ledelsesmodell for den norske helsetjenesten.

5. Oppgavedeling og ny teknologi i helse- og omsorgstjenesten frigjør kapasitet til sykepleieoppgaver

Svar: Norsk helsetjeneste må bli mer tverrfaglig, og der ulike helseprofesjoner samarbeider om oppgavene til pasientenes beste. Senterpartiet har foreslått egen tilskuddsordning for å sikre økt tverrfaglighet i kommunehelsetjenesten. Både helsefagarbeidere, aktivitører, ergoterapeuter, fysioterapeuter, renholdere og merkantilt personell m.fl. kan bidra til å frigjøre arbeidskapasitet for sykepleiere. Ny teknologi, slik som velferdsteknologi, kan også bidra. Arbeidet med nye journalløsninger er også viktig for å minske byråkrati, øke pasientsikkerheten og frigjøre kapasitet til sykepleieoppgaver.  

6. Yrkesskadeerstatning for sykepleiere på linje med arbeidstakere i mannsdominerte yrker.

Svar: Senterpartiet har foreslått på Stortinget at lista over yrkesskadesykdommer som danner grunnlag for yrkesskadeerstatning må revideres. Det skal sjølvsagt ikke være forskjell på om det er kvinne- eller mannsdominerte yrker.

7. Helsefremmende arbeidstidsordninger for sykepleiere.

Svar: Senterpartiet vil styrke grunnbemanningen i helsevesenet. Vi er en varm tilhenger av trepartssamarbeid, mellom ledelse, folkevalgte og fagforeninger for å utvikle helsefremmende arbeidstidsordninger. Det er viktig å utvikle arbeidstidsordninger i helsevesenet som kan realisere en heltidskultur, få vekk ufrivillig deltid samtidig som omfanget av helgevakter begrenses. Arbeidstidsordningene må avtales mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Senterpartiet ønsker å erstatte bruk av bemanningsselskaper i helsevesenet med flere faste ansettelser, og få fram flere gode forbilder for hvordan dette kan gjennomføres i praksis innen heldøgns omsorg.

8. Økt finansieringskategori for bachelor og masterutdanninger.

Svar: Senterpartiet har støttet forslag om dette i Stortinget.

SV har IKKE svart.

SV HAR
svart.

SV

Har svart

PÅ KORT SIKT:

Hva er det viktigste ditt parti vil gjøre for å beholde og rekruttere flere sykepleiere?

SV vil at alle får tilbud om hele og faste stillinger med bedre faglige rettigheter. Vi vil ha en bemanningsnorm for å øke bemanningen, og delegere oppgaver som ikke er sykepleieroppgaver til andre i helsetjenesten, som helsefagarbeidere, helsesekretærer og rengjøringspersonell. SV vil ikke støtte tvunget lønnsnemnd når vi mener den blir innført på sviktende grunnlag.

PÅ LANG SIKT:

Vil ditt parti forplikte seg til å gjennomføre sykepleierløftet i løpet av neste stortingsperiode?

SV støtter sykepleierløftet.

1. 650 000 i grunnlønn for spesial-sykepleiere med 10 års ansiennitet

Svar: Lønna blir forhandlet mellom arbeidsorganisasjonene og arbeidsgivere. Vi har en bemanningskrise i helse-Norge. I 2035 sier SSB vi vil mangle 28 000 sykepleiere. God lønn er et viktig trekkplaster, men vi mener at Stortinget ikke bør ta over tariffoppgjør. Stortinget kan og bør stoppe tvunget lønnsnemnd som skader muligheter til bedre lønn, når vi mener den blir innført på sviktende grunnlag. SV stemte imot tvunget lønnsnemd på Stortinget våren 2021.

2. Full lønn under spesialisering

Svar: Enig. Vi har en bemanningskrise og vil mangle flere sykepleiere og spesialsykepleiere i årene som kommer. Full lønn vil gi muligheter til flere for å bli spesialister.

3. Bemanningsnorm for sykepleiere i kommunale helse- og omsorgstjenester

Svar: Enig. SV har jobbet for bemanningsnorm i eldreomsorgen i flere år og har fremmet flere forslag på Stortinget. Vi vil, i samarbeid med ansattes organisasjoner, utrede og foreslå kvalitets- og kompetansebaserte bemanningsnormer i eldreomsorgen.

En bemanningsnorm må ta hensyn til alle relevante yrkesgrupper, der leger, sykepleiere, helsefagutdannede og andre relevante yrkesgrupper er en del av vurderingen, og det må komme fram hvordan oppgaveglidning, utdanning og kompetanseheving kan bidra til å nå bemanningsnormen.

4. Beslutningsmyndighet og rammevilkår for sykepleierledere for å kunne utøve faglig og administrativ ledelse

Svar: Enig. SV vil ha en tillitsreform for at ansatte kan bruke kunnskapen de har, sammen med innbyggere, for å gi en enda bedre tjeneste. Gode løsninger finnes der ansatte kan bruke kunnskapen uten å bli overstyrt av andre opp i systemet som noen ganger aldri møter en pasient. Det gjelder både beslutningsmyndighet og ressurser for at de som jobber nær pasienten får tillit til å mye kunnskapen de har.

5. Oppgavedeling og ny teknologi i helse- og omsorgstjenestene frigjør kapasitet til sykepleieroppgaver

Svar: Enig. SV vil prioritere teknologi og bedre IT-systemer, som vi har prioritert på Stortinget. Flere sykepleiere må gjøre jobben som andre kunne ha gjort, som rengjøringspersonell eller helsefagarbeidere. Vi trenger å oppbemanne helsesektoren og få en bemanningsnorm i eldreomsorgen for alle gruppene. Da kan sykepleier ta sykepleieroppgavene og de andre oppgavene kan delegeres til andre som har mest kunnskap om disse oppgavene. Det vil gi en bedre oppgavedeling.

6. Yrkesskadeerstatning for sykepleiere på linje med arbeidstakere i manns- dominerte yrker

Svar: Enig. Pleie- og omsorgspersonalet har flest meldte yrkesskadesaker hvert eneste år. Regelverket skaper kjønnsforskjeller siden det er langt flere menn, enn kvinner, som får godkjent yrkesskade og yrkessykdom også når flere kvinner blir arbeidsuføre. Fysiske og psykiske påkjenninger og belastning blir ikke tilstrekkelig godt ivaretatt, og det er kvinnene og menn i helsesektoren som må betale for dagens regelverk.

7. Helsefremmende arbeidstidsordninger for sykepleiere

Svar: Enig. Alle må få tilbud om hele og faste stillinger. Flere har deltidsjobber, men jobber over 100 % som vikar. Det gir lite sikkerhet for de som jobber. I bemanningskrisen vi har blir det vanskelig for mange å jobbe 100 %, derfor må vi oppbemanne og få bemanningsnormer for at det blir mulig å stå i jobb hele livet i helsesektoren, om sykepleiere ikke trenger å løpe og får sikkerhet for lønn og arbeidstid blir det lettere å bli sykepleier. Vi mener også det bør vurderes å innføre turnusordninger som i industrien, som har flere og bedre rettigheter, og at det må legges til rette for helsefremmende turnus, i samarbeid med de ansattes organisasjoner.

8. Økt finansieringskategori for bachelor- og masterutdanningene

Svar: Enig. Det er en vits at sykepleierutdanningen er i kategori E. Utdanningen har mye praksis og landet har en bemanningskrise og vil mangle flere titalls tusener av sykepleiere i årene som kommer. SV vil øke finansieringskategori for sykepleiere både på bachelor- og masterutdanningene. Vi mener også praksisordningene må styrkes. 

Venstre har IKKE svart.

Venstre HAR
svart.

Venstre

Har svart

PÅ KORT SIKT:

Hva er det viktigste ditt parti vil gjøre for å beholde og rekruttere flere sykepleiere?

Det er viktig å ta grep for at omsorgssektoren blir en attraktiv arbeidsplass. Godt arbeidsmiljø, hele faste stillinger, gode lønns- og arbeidsvilkår, gode fagmiljøer og levelige turnuser er viktig. Flere menn må også rekrutteres inn. Venstre vil også følge opp det gode arbeidet som allerede er igangsatt av regjeringen. Antall årsverk innen primærhelsetjenesten er historisk høyt og denne satsingen skal fortsette. HelseOmsorg 2021-strategien skal følges opp, der målet er å bidra til en kunnskapsbasert helse- og omsorgstjeneste kjennetegnet av kvalitet, pasientsikkerhet og effektive tjenester. Vi vil også følge opp Kompetanseløftet 2025 der målet, gjennom seks ulike strategier, skal bidra til ei faglig sterk kommunal helse- og omsorgsteneste, og å sikre nok og kompetent bemanning. Vi vil også sikre flere desentraliserte utdanningstilbud i flere helseyrker, slik at sykepleiere kan utdannes og ta videreutdanning der de bor.

PÅ LANG SIKT:

Vil ditt parti forplikte seg til å gjennomføre sykepleierløftet i løpet av neste stortingsperiode?


1. 650 000 i grunnlønn for spesialsykepleiere med 10 års ansiennitet

Svar: Venstre er kjent med, og bekymret for sykepleiermangelen. Vi er derfor opptatt av å tette lønnsgapet mellom typisk kvinne- og mannsdominerte profesjoner. Vi mener det er nødvendig å utjevne kjønns- og sektorbaserte lønnsforskjeller. Det vil kreve flere tiltak. Et enkelt tiltak som innføring av en kompetansepott for høyt utdannede arbeidstakere i lavstatusyrker i offentlig sektor bør kunne vurderes innført. Utover slike grep er fastsettelse av lønn opp til partene i arbeidslivet å forhandle om.

2. Full lønn under spesialisering

Svar: Venstre mener det er viktig å legge til rette for etter- og videreutdanninger for mange ulike profesjoner og har bidratt mye til finansiering denne regjeringsperioden. Både kommuner og helseforetakene har et ansvar for å legge godt til rette for nødvendig kompetanseheving. Kunnskapspåfyll og spesialisering i utdanning bør være tilgjengelig for dem som ønsker det og det er naturlig at det offentlige tar ekstra ansvar for økonomisk kompensasjon og tilrettelegging der det er stort behov for å rekruttere flere spesialister.

3. Bemanningsnorm for sykepleiere i kommunale helse- og omsorgstjenester

Svar: Venstre ønsker en videre opptrapping for primærhelsetjenesten for å sikre økt kompetanse og bemanning. Vi har sørget for et historisk høyt antall jordmødre og helsesykepleiere i kommunen denne regjeringsperioden, i tillegg til stor satsing på andre profesjoner som f.eks. ergoterapeuter og psykologer, dette arbeidet vil Venstre fortsette. Det er et klart mål for Venstre å forebygge mer og ha en god primærhelsetjeneste i kommunene for å unngå dyrere behandling i spesialisthelsetjenesten. Vi har ikke tatt stilling til et bestemt tall på antall sykepleiere, men er opptatt av en god og forsvarlig primærhelsetjeneste i alle landets kommuner.

4. Beslutningsmyndighet og rammevilkår for sykepleierledere for å kunne utøve faglig og administrativ ledelse

Svar: Enig! Vi mener at det er viktig at sykepleiere på ledelsesnivå sikres gode rammevilkår og mulighet til å skape trygge og gode arbeidsplasser for de ansatte. Da ivaretar man pasienter, pårørende og de som er på jobb. Da må de sikres en organisering og ledelseskultur som sikrer kvalitet og god ressursutnyttelse. For Venstre er det viktig at det både er stedlig og faglig ledelse ved alle landets sykehus.

5. Oppgavedeling og ny teknologi i helse- og omsorgstjenestene frigjør kapasitet til sykepleieroppgaver

Svar: Ja. Det er viktig at vi benytter ny teknologi til å gi pasientene en bedre og mer helhetlig opplevelse i møte med helsevesenet. Takket være ny teknologi og viktige innovative fremskritt innen helsesektorene kan vi frigjøre kapasitet og bruke verdifulle menneskelige ressurser til enda bedre kvalitet i oppfølgingen av pasienter. Dette er også viktig i et bærekraftperspektiv.

6. Yrkesskadeerstatning for sykepleiere på linje med arbeidstakere i mannsdominerte yrker

Svar: Ja. Vi vil gjennomgå og oppdatere yrkessykdomslista for å sikre at den fungerer som den skal. Det er viktig at sykepleiere har krav på yrkesskadeerstatning på lik linje med andre mannsdominerte yrker.

7. Helsefremmende arbeidstidsordninger for sykepleiere

Svar: Å være sykepleier kan være både fysisk og psykisk belastende. Mange arbeider under høyt tidspress og faglige krav. Vi må arbeide for å redusere ufrivillig deltid og sikre «levelige» turnuser for sykepleiere som arbeider der det er døgnkontinuerlig drift som sykehus og sykehjem. Vi må ha et godt Lov- og avtaleverk som setter gode rammer for vakt- og turnusplanene og som ivaretar sykepleierne, og slik at de som ønsker det klarer å jobbe fulltid frem til pensjonsalder. Dette må man jobbe sammen med arbeidstakerorganisasjonene for å sikre.

8. Økt finansieringskategori for bachelor- og masterutdanningene

Svar: Venstre vil heve kvaliteten i høyere utdanning, og sikre at utdanningsinstitusjonene har god økonomi og rammevilkår. Det er viktig at alle studier er i riktig finansieringskategori som sikrer både høy kvalitet i utdanningene, gode praksisordninger og tett oppfølging av studentene. Det er viktig at vi prioriterer helseutdanningene fremover slik at vi sikrer god rekruttering til sektoren.

Nasjonens anatomi er truet

Nå må politikerne ta ansvar! Kollapser helsevesenet, kollapser alt.

 
Start video

Kollapser helsevesenet, kollapser alt.

Det er stor mangel på sykepleiere innen psykisk helse og rus

Over 50 % av sykepleierne i Norge har kun deltidsstillinger

Vi mangler mer enn 7000 sykepleiere

Det er stor mangel på intensivsykepleiere

Pasientsikkerheten er truet på grunn av sykepleiermangelen

1 av 5 sykepleiere slutter i jobben i løpet av de 10 første årene

3 av 4 ordførere sier sykepleiere er aller vanskeligst å rekruttere

Hvert år deler 55.000 gravide og barselskvinner på om lag 500 kommunale jordmorårsverk. Altså 0,009 jordmor hver.

Slider

Sykepleierløftet er løsningen

Sykepleierløftet består av åtte ulike forutsetninger som må innfris for å sikre gode helse- og omsorgstjenester i Norge:

1. 650 000 i grunnlønn for spesialsykepleiere med 10 års ansiennitet

2. Full lønn under spesialisering

3. Bemanningsnorm for sykepleiere i kommunale helse- og omsorgstjenester

4. Beslutningsmyndighet og rammevilkår for sykepleierledere for å kunne utøve faglig og administrativ ledelse

5. Oppgavedeling og ny teknologi i helse -og omsorgstjenestene frigjør kapasitet til sykepleieroppgaver

6. Yrkesskadeerstatning for sykepleiere på linje med arbeidstakere i mannsdominerte yrker

7. Helsefremmende arbeidstidsordninger for sykepleiere

8. Økt finansieringskategori for bachelor- og masterutdanningene